Hans-Jürgen Gaudeck
Aquarelle

Am Huwenowsee, Schloss Meseberg

Aquarell 30x40 cm